Strona główna/O Nas/MDK Koszutka

MDK Koszutka

Miejski Dom Kultury „Koszutka” został powołany do życia uchwałą nr. 48/329/70 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dnia 10 grudnia 1970r.

Instytucja została wpisana do rejestru instytucji kultury Miasta Katowice pod numerem 2/D/93 w dniu 14 maja 1993 roku.

Siedziba główna Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” znajduje się przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach.

Zdjęcie wejścia do siedziby MDK

Cele i zadania

Dom Kultury realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.
Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:

  • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
  • przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
  • kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Zadania Dom Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

  • zespołowego uczestnictwa w kulturze,
  • różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
  • form indywidualnej aktywności kulturalnej,
  • imprez kulturalnych,
  • różnorodnych form edukacji pozaszkolnej.

Podstawą działania Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach jest statut.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/709/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142. Poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Rada Miasta Katowice uchwala: Nadać Miejskiemu Domowi Kultury „Koszutka” w Katowicach nowy statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
pdf 2021-01-20 Statut MDK Koszutka.pdf
ilość pobrań: 554
Statut MDK Koszutka.pdf 38.82KB zobacz
do góry