Strona główna/Kontakt/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Informacja dla osób uprawnionych

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017, poz. 1824 t.j.). Dotyczą one m.in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem lub instytucją.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 t.j.).

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • propozycję terminu (nie krótszy niż 3 dni robocze),
  • krótkie określenie sprawy,
  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Gdzie wysyłać informacje:

Zgłoszenie proszę:

 

Budynki MDK „Koszutka”

Miejski Dom Kultury „Koszutka” mieści się w dwóch budynkach.

Siedziba główna Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”

Główna siedziba znajduje się w budynku przy ul. Grażyńskiego 47, gdzie swoje biuro ma Dyrektor instytucji. W budynku tym znajdują się również: sala widowiskowa, sala baletowa, sale muzyczne przeznaczone do nauki gry na instrumentach i sala plastyczna. W salach tych odbywają się zajęcia stałe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Budynek jest częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze budynku. Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, a na parkingu wydzielone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku tym mieszczą się następujące działy:

  1. Dział Księgowości i Finansów, który prowadzi sprawy związane z rachunkowością, planowaniem, sprawozdawczością, analizą ekonomiczną i prowadzeniem obsługi kasowej.
  2. Dział Administracji i Obsługi zajmuje się m.in. prowadzeniem spraw osobowych, w tym prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, zaopatrzeniem w materiały biurowe i środki czystości, organizacją pracy pracowników technicznych i obsługi, sporządzaniem umów najmu, przyjmowaniem skarg i wniosków, opracowaniem materiałów promocyjnych, redagowaniem strony internetowej MDK oraz administrowaniem Biuletynu Informacji Publicznej.
  3. Dział Merytoryczny opracowuje plany i sprawozdania z działalności merytorycznej, organizuje pracę w zespołach zainteresowań, koordynuje i nadzoruje działalność merytoryczną w placówce, organizuje i realizuje imprezy kulturalne, rozrywkowe, oświatowe, prelekcje, festiwale, przeglądy i itp. Współpracuje z innymi podmiotami działającymi w kulturze, w tym również za granicą.

Filia „Dąb”

Filia Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” znajduje się na parterze budynku przy ul. Krzyżowej 1, gdzie swoje biuro ma kierownik filii. W budynku tym znajdują się również: sala wielofunkcyjna z garderobami dla artystów, sala baletowa, sale muzyczne przeznaczone do nauki gry na instrumentach, sala plastyczna, sala dydaktyczna, w których odbywają się zajęcia stałe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Budynek jest częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia domu kultury znajdują się na parterze budynku.

Przy wejściu na scenę sali wielofunkcyjnej usytuowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych, a na parkingu wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na piętrze budynku znajduje się filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, do której prowadzą schody umieszczone w klatce schodowej wewnątrz budynku oraz dostosowana do osób niepełnosprawnych winda.

Do Miejskiej Biblioteki Publicznej możliwe jest również wejście z zewnątrz poprzez „zielony dach”.

W budynku tym mieszczą się następujące działy:

  1. Dział merytoryczny, który prowadzi sprawy związane ze sporządzaniem planów i sprawozdań merytorycznych, zajmuje się tworzeniem oferty kulturalnej, inicjowaniem i organizowaniem wydarzeń, wystaw, zajęć stałych i cyklicznych, sporządzaniem umów i rozliczaniem kosztów wydarzeń, współpracą z innymi podmiotami, opracowaniem materiałów promocyjnych filii, redagowaniem strony internetowej i profili społecznościowych filii.
  2. Dział Administracji i Obsługi zajmuje się prowadzeniem spraw ogólnoadministracyjnych związanych z funkcjonowaniem filii, prowadzeniem sekretariatu i obsługi użytkowników, prowadzeniem obsługi kasowej i bieżących rozliczeń, organizuje pracę pracowników obsługi.
 
do góry