Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury „Koszutka” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejski Dom Kultury „Koszutka” .
Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2018 r.
 • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści niewykorzystywane są do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne

 • Wybrane pliki PDF występują w postaci niedostępnej cyfrowo.
 • Wybrane nagrania nie posiadają transkrypcji tekstowych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-18
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Arkadiusz Makowski, domkultury@mdkkoszutka.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 258 92 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Dom Kultury „Koszutka”, Ul. Grażyńskiego 47 40-126 Katowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 1. Budynek parterowy
 2. Podjazd dla wózków inwalidzkich (wejście główne)
 3. Szerokości drzwi wejściowych do obiektu powyżej 90 cm;

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 1. Korytarze szerokie,
 2. Brak schodów
 3. Wejście na scenę sali widowiskowej z poziomu "0".
 4. Jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych;

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu głównym

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się w najbliższej odległości budynku

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do MDK można wejść z psem asystującym. Brak ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego należy zgłosić telefonicznie lub mailowo do sekretariatu minimum trzy dni robocze przed planowaną wizytą w MDK

Miejski Dom Kultury „Koszutka” filia „Dąb”, Ul. Krzyżowa 1 40-111 Katowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 1. Pomieszczenia Domu Kultury znajdują się na parterze
 2. Podjazd dla wózków inwalidzkich z miejsca parkingowego
 3. Szerokość drzwi wejściowych oraz wszystkich drzwi do biur i sal - co najmniej 90 cm.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 1. Trzy toalety dla osób niepełnosprawnych
 2. Dźwig osobowy (winda do biblioteki i na zielony dach)
 3. Progi we wszystkich drzwiach wejściowych poniżej 2 cm

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Platforma dla osób na wózkach, usytuowana przy wejściu na scenę w sali audiowizualnej

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się w najbliższej odległości budynku

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do MDK można wejść z psem asystującym. Brak ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego należy zgłosić telefonicznie lub mailowo do sekretariatu minimum trzy dni robocze przed planowaną wizytą w MDK.

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Dostępność
doc 2023-02-02 dostepność Koszutka 02.02.2023.doc
ilość pobrań: 72
dostepność Koszutka 02.02.2023.doc 56KB -
doc 2023-02-02 dostepność Dąb 02.02.2023.doc
ilość pobrań: 69
dostepność Dąb 02.02.2023.doc 154KB -
doc 2023-02-02 dostepność Koszutka i Dąb 02.02.2023.doc
ilość pobrań: 70
dostepność Koszutka i Dąb 02.02.2023.doc 154KB -
do góry