Praca czeka

31 Maja 2024

Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko
PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO ( ½ ETATU) UMOWA O PRACĘ

Miejsce wykonywania pracy:

Miejski Dom Kultury „Koszutka” ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach

Ogólny zakres obowiązków:

1. Utrzymywanie w należytej czystości pomieszczeń MDK;
2. Pełnienie dyżuru w szatni podczas imprez.

Szczegółowy zakres obowiązków:

1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych i pozostałych pomieszczeń znajdujących się w obiekcie.
2. Zamiatanie i mycie podłóg w pomieszczeniach.
3. Ścieranie kurzu z mebli biurowych, parapetów, sprzętów i urządzeń biurowych.
4. Utrzymywanie w czystości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz toalet z umywalkami, szatni m.in. poprzez dbałość o ogólny wygląd pomieszczeń oraz mycie posadzek i ścian, mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i armatury.
5. Usuwanie gromadzonych odpadków i nieczystości, opróżnianie koszy na śmieci.
6. Okresowe mycie okien.
7. Dbanie o powierzone narzędzia do pracy poprzez odpowiednie czyszczenie i przechowywanie.
8. Zamykanie wszystkich pomieszczeń po zakończonej pracy i zdanie kluczy pracownikowi sekretariatu.
9. Pranie i prasowanie wg zapotrzebowania.
10. Pełnienie dyżuru w szatni podczas imprez.

Wymagania:

1. Dyspozycyjność.
2. Pracowitość.
3. Uczciwość.
4. Obowiązkowość.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie dokumentów aplikacyjnych /cv/ z dopiskiem „REKRUTACJA” na adres: Miejski Dom Kultury „Koszutka” ul. Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice
lub przesłać e-mailem:

Na każdym dokumencie aplikacyjnym prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
W przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie:
„Wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach.”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dokumenty prosimy dostarczyć do dnia 31 maja 2024r.
W przypadku dokumentów wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 47.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@mdkkoszutka.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 22¹ § 1 i 2 Kodeksu Pracy, w zakresie danych osobowych, które pracodawca żąda od kandydata do pracy;
- w przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana odrębnie dobrowolnej zgody (art. 221a kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. a RODO ).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji będą przetwarzanie przez okres 1 roku.
6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
7. Pani/Pana dane nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.
8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
9. Skorzystanie z jednego z praw wskazanych w pkt. 8 polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres: iod@mdkkoszutka.pl.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym dla potrzeb udziału w procesie rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2024-05-09 ogłoszenie o prace pracownik gospodarczy 05.2024 koszutka.doc
ilość pobrań: 3
ogłoszenie o prace pracownik gospodarczy 05.2024 koszutka.doc 55.5KB -

do góry