Strona główna/Aktualności/Polsko-Czeski Konkurs

Polsko-Czeski Konkurs

31 Marca 2018
 

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie!

Temat konkursu:
proponuje spojrzenie na nasze środowisko naturalne przez pryzmat związków z czterema żywiołami, których oblicza są zarazem groźne i przyjemne, fascynujące i niepokojące. Nasze życie jest z nimi nierozerwalnie związane, a żywiołaki, istoty o nieokreślonym kształcie, stanowią ich ucieleśnienie.

Cele:
- Zwrócenie uwagi na stałość i jednocześnie zmienność bogactwa
środowiska naturalnego.
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci.
- Promowanie dziecięcej kreatywności.
- Aktywowanie uzdolnień plastycznych.
- Popularyzacja zagadnień związanych z obliczami żywiołów.

Kryteria oceny:
- Oryginalność wyrazu artystycznego.
- Swoboda w doborze środków artystycznych.

Warunki uczestnictwa:
- W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 15 lat
z przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków i domów kultury,
instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych
za wyjątkiem szkół artystycznych.
- Prace formatu A-3 /297 mm x 420 mm / mają być wykonane
dowolną techniką z wybranych surowców, mogą to być surowce wtórne
i inne artykuły, np. artykuły spożywcze.
- Wszystkie prace powinny być zatytułowane / nazwa żywiołaka /
oraz opatrzone przyklejoną na odwrocie metryczką
według załączonego wzoru*.
- Prace należy przesłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie,
ponieważ organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia
powstałe w trakcie transportu.
- Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników:
- Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja.
- Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów oraz
przyznania im nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
- Laureaci zostaną wyłonieni w czterech kategoriach wiekowych:
5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat.
- O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni
telefonicznie i mailowo. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się
w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach
przy ul.Grażyńskiego 47 w kwietniu.
- Organizator nie zwraca zwycięzcom kosztów podróży.
- Prace konkursowe będzie można odebrać w sekretariacie
MDK „Koszutka” do końca maja 2018 r. Po upływie tego czasu prace
przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo
do ich reprodukcji, publikacji bez zgody autora i bez uiszczenia
autorowi należności finansowych.

Dostarczenie prac:
Prace należy dostarczyć do Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”
na adres: ul. Grażyńskiego 47 40-126 Katowice
Z pracą należy dostarczyć wypełnioną metryczkę*.
Ostateczny termin dostarczenia prac upływa 31.03.2018 r.

Postanowienia końcowe:
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w czasie trwania wystawy, odbywającej się w siedzibie Organizatora oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych Organizatora. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez publiczne wystawienie, odtworzenie, utrwalania i zwielokrotniania utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
Wątpliwości w zakresie stosowania Regulaminu rozstrzyga
Organizator i jego interpretacja jest wiążąca.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
pdf 2018-02-28 Żywiołaki całe.pdf
ilość pobrań: 876
Żywiołaki całe.pdf 2.62MB zobacz
docx 2018-03-06 METRYCZKA PL.docx
ilość pobrań: 689
METRYCZKA PL.docx 13.01KB -

do góry