Strona główna/Aktualności/Nabór na wolne stanowisko

Nabór na wolne stanowisko

29 Lutego 2020
zdjęcie

Praca szuka człowieka

I Wymagania formalne

Spełnianie wymagań określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. nr 157, poz. 1240) ze zm.

Główny Księgowym/główną Księgową jednostki sektora finansów publicznych, może być osoba która:
1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że, odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. Spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Znajomość ustaw:

• Ustawa Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917) z późn. zm.
• Ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2017 poz. 2077) z późn. zm.
• Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986) z późn. zm.
• Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych(Dz.U. 2018 poz. 1458) z późn. zm.
• Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 351) z późn. zm.
Ustawa o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.2174) z późn. zm.
• I inne wynikające z wykonywanych czynności

II Wymagania dodatkowe

• znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,
• znajomość systemów informatycznych obsługujących działalność finansową,
• znajomość przepisów dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
• biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,
• komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość

III Zakres obowiązków

• Prowadzenie rachunkowości jednostki.
• Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
• Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
• Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
• Prowadzenie spraw dotyczących planowania finansowego oraz sprawozdawczości.
• Zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań.
• Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych.
• Inne określone w zakresie obowiązków.

IV Wymagane dokumenty:

• CV
• List motywacyjny
• Kopie Świadectw Pracy
• Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
• Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
• Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np.: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

V Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Prosimy składać w sekretariacie MDK „Koszutka" ul. Grażyńskiego 47 (pn.-pt., godz.: 9-16) lub przesłać pocztą na adres: a.klimczyk@mdkkoszutka.pl w terminie do 28.02.2020r.
Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.
Osoby, które spełnią wymagania, będą informowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP MDK „Koszutka" w Katowicach.

VI Planowany termin zatrudnienia: 01.05.2020r. ulica dr. Michała Grażyńskiego 47

do góry