Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Wyniki konkursu Wodny Świat (2019-05-30, Czwartek)

 

Woda

to nie tylko morskie głębiny, ale także „kałuża w drodze do szkoły”, czy źródło wykorzystywane w codziennych, domowych czynnościach. Wodny świat skrywa wiele tajemnic. Konkurs pozwoli spojrzeć szerzej na to zjawisko i odkryć jakie niesamowite skarby można znaleźć w „wodnym świecie”.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Oceny prac dokona powołana przez Organizatorów Komisja.
Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Laureaci zostaną wyłonieni w czterech kategoriach wiekowych: 
5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat.
O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.
Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym podsumowaniu konkursu 
w Středisku volného času Korunka w Ostravie 12 kwietnia 2019r. 
Organizatorzy zapewniają dojazd laureatów do Czech autokarem.
Laureaci i opiekunowie korzystający z transportu Organizatora są zobowiązani 
do posiadania aktualnego dowodu osobistego lub paszportu.
W przypadku prywatnego dojazdu laureatów do Czech, Organizatorzy 
nie zwracają kosztów podróży.
Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatorów, 
którzy zastrzegają sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji bez zgody autora 
i bez uiszczenia autorowi należności finansowych.

Postanowienia końcowe
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję prac w czasie 
trwania wystawy, odbywającej się w siedzibie Organizatorów oraz na 
opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych Organizatorów oraz 
w wydanym folderze pokonkursowym.
Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac 
na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez publiczne 
wystawienie, odtworzenie, utrwalania i zwielokrotniania utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
Wątpliwości w zakresie stosowania Regulaminu rozstrzygają Organizatorzy 
i jego interpretacja jest wiążąca. 
Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatorów.
Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerami: 
32 258 92 00, 32 258 99 77, e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl, www.mdkkoszutka.pl.

wszystkie wiadomości

qS82WDtRUaryCDQXfr3WKHc0MsgL9Hco6ChN3Daokj8

oLSNOdKb_ivCOI9A1vu5W43iKtzMXu7PJXRkEPrW5KE

W3u7q1ElFRUtVIUd_faCckL1f1fvi9DvSfHWuSfh2lo

RXrx-Ilp7f5kbYnXtTN_dx51atX7hgebMNp3UaprKFw